U imenicama stranoga podrijetla koje završavaju na –i (hobi, reiki, taksi) ispred nastavka umeće se j (hobiju, hobijem, reikiju, reikijem, taksiju, taksijem).

Tagged with →