Ženska imena koja završavaju na –ia u kosim se padežima pišu tako da se ispred nastavka umeće j (Dariji, Dariju, Darijom, Miji, Miju, Mijom). U tvorbi posvojnih pridjeva ispred nastavka također se umeće j (Darijin, Lucijin, Mijin).

Tagged with →