Ženska imena koja završavaju na –ea u kosim se padežima pišu tako da se ispred nastavka ne umeće j. Andree, Andrei, Andreom, Lee, Lei, Leom). U tvorbi posvojnih pridjeva ispred nastavka također se ne umeće j (Andrein, Lein).

Tagged with →