Piše se mužem.

Kako se piše pravilno: mužem ili mužom ? Pravilno je i piše se mužem jer kada osnova imenice muškoga roda završava palatalom (č, ć,j, lj, nj, š, ž), nastavak u instrumentalu je –em (konjem, mačem, panjem). Iznimka su jednosložnie ili dvosložnie imenice (imenice koje imaju jedan ili dva sloga)  kod kojih se  ispred palatala nalazi e. Tada je nastavak u instrumentalu–om (Bečom, crtežom)

Tagged with →