sastavljeno pisanje

Sastavljeno se pišu:

  • imenske i pridjevne složenice povezane spojnikom –o- (vodotoranj, romanopisac, cjeloživotno)
  • imenske i pridjevne složenice nastale srastanjem (poslijepodne, lunapark)
  • imenske i pridjevne složenice nastale dodavanjem prefiksa ili prefiksoida hrvatskoga (iz-, nad-, bez-, pri-, izvan-, na-, nad-, vele, puno-, protu, pred-…) ili stranog podrijetla (anti-, post-, pseudo-, super-, trans-, ultra-, inter-, auto-…) izvoz, nadšumar, bezvoljnost, protukandidat, transsibirska, ultraljubičasto)
  • imenice, pridjevi tvoreni prefiksom ne- (nemir, nerad, nered, neslavno, neslano)
  • zamjenice nastale dodavanjem gdje, koje, malo, što, god, i, ni, ne, po (malotko, koješta, gdjekoje, štošta, ikakav, nikoji, nešto, ponešto)
  • niječni oblici prezenta glagola biti i htjeti (nisam, nisi, neću, nećemo…)
  • oblici nemam, nemoj
  • glagoli kojima je ne dio osnove (nedostajati, negodovati)
  • glagol biti u aoristu množine (bismo, biste)
  • prezent glagola htjeti (hoću, hoćemo, ćemo, ćete).
Tagged with →