NAJPOPULARNIJE

Igre : glagolska osoba u pluskvamperfektu

  • Igre :  glagolska osoba u pluskvamperfektu

    OPIS IGRE

    CJELINA: GLAGOLSKA VREMENA I NAćINI Cjelina obuhvaća nastavne teme: Izricanje sadašnjosti prezentom, Izricanje prošlosti perfektom, Izricanje prošlosti aoristom, imperfektom i pluskvamperfektom, Izricanje budućnosti futurom, Izricanje zapovijedi i molbe imperativom, Izricanje želje kondicionalom, Vrste predikata, tj. ključne pojmove: prezent, sprezanje (konjugacija), prezent pomoćnih glagola; perfekt, krnji perfekt; aorist, imperfekt, pluskvamperfekt; futur prvi, futur drugi; glagolski način, imperativ; kondicional prvi, kondicional drugi; glagolski i imenski predikat.

  • Instructions:

    Obrazovne zadaće i postignuća: prepoznavati pluskvamperfekt kao složeni glagolski oblik; razumjeti njegovo osnovno značenje, moći tvoriti oblike glagola u pluskvamperfektu, sprezati glagole u pluskvamperfektu prema morfološkim obilježjima (osoba i broj).